بسته بندی نمودار

B1

لوله های پلاستیکی و بسته بندی

B4

لوله های پلاستیکی و بسته بندی

B7

قرار دادن جعبه در کارتن بیرونی

B2

مشخصات بسته بندی

B5

بسته بندی پوست

B8

بسته زیر اعزام

B3

لوله های پلاستیکی و بسته بندی

B6

بسته بندی پوست