វេទិកាផលិតកម្ម

រូបភាពដូចខាងក្រោមបង្ហាញពីផ្នែកមួយតូចនៃការរក្សាការសម្ងាត់ Equipment.For ពាបន្ទាត់ផលិតផលអភិបូជាមិនត្រូវបានបង្ហាញនៅលើ Net.Please មានអារម្មណ៍ដោយឥតគិតថ្លៃដើម្បីទាក់ទងមកយើងសម្រាប់ Question.Thank ណាអ្នក។

dsfef (1)
1
4
7
10
13
2
5
8
11
14
3
6
9
12
15