ដ្យាក្រាមវេចខ្ចប់

B1

បំពង់វេចខ្ចប់ប្លាស្ទិច

B4

បំពង់វេចខ្ចប់ប្លាស្ទិច

B7

បានដាក់នៅខាងក្រៅឡាំងប្រអប់

B2

បញ្ជាក់វេចខ្ចប់

B5

វេចខ្ចប់ស្បែក

B8

ក្រោមបានបញ្ជូនកញ្ចប់

B3

បំពង់វេចខ្ចប់ប្លាស្ទិច

B6

វេចខ្ចប់ស្បែក