Platform Production

ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຮູບສະແດງສ່ວນຂະຫນາດນ້ອຍຂອງ Equipment.For Commerical ຮັກສາຄວາມລັບມະຫາຊົນ Line Production, ບໍ່ແມ່ນການສະແດງໃນ Net.Please ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາສໍາລັບ Question.Thank ໃດທ່ານ.

dsfef (1)
1
4
7
10
13
2
5
8
11
14
3
6
9
12
15