ຈໍານວນບັນຈຸແຜນວາດ

b1

ຢາງທໍ່ບັນຈຸ

b4

ຢາງທໍ່ບັນຈຸ

b7

ເຮັດໃຫ້ກ່ອງໃນດ້ານນອກກ່ອງ

b2

ຈໍານວນບັນຈຸຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ

b5

ຜິວບັນຈຸ

b8

ການຫຸ້ມຫໍ່ພາຍໃຕ້ການສົ່ງ

b3

ຢາງທໍ່ບັນຈຸ

b6

ຜິວບັນຈຸ