پلی پروپیلن دیاګرام

د B1

پلاستيکي tubes: ت

B4

پلاستيکي tubes: ت

b7

صندوقونو کی کیږدی په خارجي کارتنونو

B2

پلی پروپیلن مشخصات

B5

د پوستکي د ت

B8

پيکيجز کلنو ته واستول شول

B3

پلاستيکي tubes: ت

B6

د پوستکي د ت