ඇසුරුම් රූප සටහන

B1

ප්ලාස්ටික් ටියුබ් ඇසුරුම්

B4

ප්ලාස්ටික් ටියුබ් ඇසුරුම්

b7

පෙට්ටි දමා පිටත කාල්ටන් දී

බී 2

ඇසුරුම් පිරිවිතර

B5

සම ඇසුරුම්

b8

වයස අවුරුදු පිටත් පැකේජ

B3

ප්ලාස්ටික් ටියුබ් ඇසුරුම්

බී 6

සම ඇසුරුම්